Odborný/vrchní referent – poradce pro CS a zaměstnavatele projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazeč... (Děčín)

Úřad práce České republiky nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent – poradce pro CS a zaměstnavatele projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazeč...". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent – poradce pro CS a zaměstnavatele projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazeč...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Děčín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - 03: kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14
40502

Další informace o volném místu

Pracoviště: Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru Kontaktního pracoviště
v Děčíně Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
13 Nepojistné sociální dávkové systémy
17 Zaměstnanost
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: Zajišťuje příjímání žádostí o příspěvek. Komunikuje se zaměstnavateli a dbá na dohled nad realizací vzdělávacích aktivit. Připravuje podklady pro zprávy o realizaci projektu, vč. Žádostí o platby a podklady pro ekonomické útvary. Organizuje odborné semináře pro zaměstnavatele. Zajišťuje publicitu projektu.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy. Platový tarif Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 21 710 Kč do 31 820 Kč. Osobní příplatek v rozpětí od 1 591 Kč do 4 773 Kč. Státnímu zaměstnanci přísluší zvláštní příplatek 800 Kč.

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou s trváním do 31. prosince 2023, po dobu realizace projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“ s reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. května 2023. Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin. Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. března 2023, tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Děčíně, U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.dc@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 5svzpep.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/24342-78099813“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě],
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis

Kontakt na zaměstnavatele

Podatelna
email: podatelna.dc@uradprace.cz

Úřad práce České republiky - 03: kontaktní pracoviště Děčín
Děčín
40502


Poslední změna: před 11 měsíci